messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
check_circle แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2567)
ขอเชิญประชาชน หรือผู้เข้ารับบริการด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยม เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยคลิกลิงค์ด้านล่างหรือสแกนคิวอาร์โค้ด และดำเนินการตามขั้นตอน ขอบคุณค่ะ
QR CODE


× องค์การบริหารส่วนตำบลยม