องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
camera_alt ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลยม ครั้งที่ 4 /2566 [27 กันยายน 2566]
กิจกรรม Big Cleaning Day [20 กันยายน 2566]
1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 [12 กันยายน 2566]
ส่งมอบบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [5 กันยายน 2566]
โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ ในผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 [31 สิงหาคม 2566]
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) [21 สิงหาคม 2566]
โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2566 [27 กรกฎาคม 2566]
เตรียมพื้นที่สวนสมุนไพรเพื่อเพาะปลูกพืชพรรณสมุนไพร กิจกรรมโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร [30 มิถุนายน 2566]
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 1 - 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 [23 มิถุนายน 2566]
โครงการรณรงค์ส่งเสริมเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 [23 มิถุนายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 - 10 (ทั้งหมด 87 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลยม