องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลยม 137 ม.2 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140 โทร/โทรสาร: 054-705-151


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 55
account_box คณะผู้บริหาร
นายศุภวัฒน์ รัตนประภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 098-324-4939
นายศุภวัฒน์ รัตนประภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 098-324-4939
นายสิทธิรักษ์ มะโนปีน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 062-298-3955
นายสิทธิรักษ์ มะโนปีน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 062-298-3955
นายผล จันทึก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 061-069-9079
นายผล จันทึก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 061-069-9079
นางผัสภรณ์ จันฟุ่น
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 086-198-0601
นางผัสภรณ์ จันฟุ่น
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 086-198-0601
account_box ฝ่ายสภา
นายเดชา คำแสน
ประธานสภา
นายเดชา คำแสน
ประธานสภา
นายสมเจต คำแสน
รองประธานสภา
นายสมเจต คำแสน
รองประธานสภา
นายวิจารย์ เชียงหนุ้น
เลขานุการสภาฯ
นายวิจารย์ เชียงหนุ้น
เลขานุการสภาฯ
นายสุวัฒน์ ตาริน
ส.อบต. หมู่ 1
นายสุวัฒน์ ตาริน
ส.อบต. หมู่ 1
นายสวิง คำแสน
ส.อบต. หมู่ 2
นายสวิง คำแสน
ส.อบต. หมู่ 2
นางอนงลักษณ์ รัตนประภา
ส.อบต. หมู่ 2
นางอนงลักษณ์ รัตนประภา
ส.อบต. หมู่ 2
นายสวาท คำแสน
ส.อบต. หมู่ 3
นายสวาท คำแสน
ส.อบต. หมู่ 3
นายลอย เขยตุ้ย
ส.อบต. หมู่ 4
นายลอย เขยตุ้ย
ส.อบต. หมู่ 4
นายกฤษฏา สุยะตา
ส.อบต. หมู่ 5
นายกฤษฏา สุยะตา
ส.อบต. หมู่ 5
นายเกียรติ คำแสน
ส.อบต. หมู่ 5
นายเกียรติ คำแสน
ส.อบต. หมู่ 5
นายสุมล อินมา
ส.อบต. หมู่ 6
นายสุมล อินมา
ส.อบต. หมู่ 6
นายเกียรติณรงค์ คำแสน
ส.อบต. หมู่ 7
นายเกียรติณรงค์ คำแสน
ส.อบต. หมู่ 7
นายบุญลอง คำแสน
ส.อบต. หมู่ 7
นายบุญลอง คำแสน
ส.อบต. หมู่ 7
นายสมพล แสนนิทา
ส.อบต. หมู่ 8
นายสมพล แสนนิทา
ส.อบต. หมู่ 8
นายธีระ ธรรมสละ
ส.อบต. หมู่ 8
นายธีระ ธรรมสละ
ส.อบต. หมู่ 8
นายณรงค์พันธ์ ใหม่ไชย
ส.อบต. หมู่ 9
นายณรงค์พันธ์ ใหม่ไชย
ส.อบต. หมู่ 9
นายสุทิน มะโนวงค์
ส.อบต. หมู่ 9
นายสุทิน มะโนวงค์
ส.อบต. หมู่ 9
นายสมคิด แสนสี
ส.อบต. หมู่ 10
นายสมคิด แสนสี
ส.อบต. หมู่ 10
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายวิจารย์ เชียงหนุ้น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 086-193-1118
นายวิจารย์ เชียงหนุ้น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 086-193-1118
account_box สำนักปลัด
นายวิจารย์ เชียงหนุ้น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 086-193-1118
นายวิจารย์ เชียงหนุ้น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 086-193-1118
นายเสกสรร วรรณงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายเสกสรร วรรณงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวมลิยา ภูผาอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวมลิยา ภูผาอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวชัญญา ศิริกันไชย
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวชัญญา ศิริกันไชย
นักพัฒนาชุมชน
นางอัจฉราวรรณ อินไชย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางอัจฉราวรรณ อินไชย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวณันช์ธณัฏฐ์ ไชยปัญญา
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวณันช์ธณัฏฐ์ ไชยปัญญา
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวอรัญญา คำปัน
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอรัญญา คำปัน
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสุวัฒน์ โสภาวรารัตน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสุวัฒน์ โสภาวรารัตน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางกัลยาณี สุขโข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางกัลยาณี สุขโข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพีรดา อุทรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพีรดา อุทรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมศักดิ์ พรมวังขวา
พนักงานขับรถยนต์
นายสมศักดิ์ พรมวังขวา
พนักงานขับรถยนต์
นายศักดิ์ชัย ขุนไกร
นักการภารโรง
นายศักดิ์ชัย ขุนไกร
นักการภารโรง
-
ผู้ช่วยพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
-
ผู้ช่วยพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
account_box กองคลัง
นางสุรีพร ไชยสลี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุรีพร ไชยสลี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวณัฎฐ์ชญา คำหว่าง
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางสาวณัฎฐ์ชญา คำหว่าง
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางสาวจิราพร คำแสน
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวจิราพร คำแสน
นักวิชาการพัสดุ
นางสาววรนิษฐา จึงวัฒนา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาววรนิษฐา จึงวัฒนา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-ว่าง-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
-ว่าง-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
นายยุทธพงษ์ วงศ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายยุทธพงษ์ วงศ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวพัทธนันท์ วรจักรพลังกร
นายช่างโยธา
นางสาวพัทธนันท์ วรจักรพลังกร
นายช่างโยธา
นายณัฐพงษ์ มีบุญ
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายณัฐพงษ์ มีบุญ
ผู้ช่วยช่างโยธา
account_box กองการศึกษา
นายทวีศักดิ์ บูรพาวิจิตรนนท์
ผู้อำนวยการกองศึกษา
นายทวีศักดิ์ บูรพาวิจิตรนนท์
ผู้อำนวยการกองศึกษา
นางพัฒนาพร พรมวังขวา
ครู
นางพัฒนาพร พรมวังขวา
ครู
นางนันทวัน อินต๊ะวิน
ครู
นางนันทวัน อินต๊ะวิน
ครู
นางสาวจิราพันธ์ มะโนปีน
ครู
นางสาวจิราพันธ์ มะโนปีน
ครู
นางปพิชญา ชาวน่าน
ครู
นางปพิชญา ชาวน่าน
ครู
นางสาวนันทิชา ต๊ะผัด
ครู
นางสาวนันทิชา ต๊ะผัด
ครู
นางประทุมทอง คำแสน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางประทุมทอง คำแสน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางกีรติกาญจน์ ขัดคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางกีรติกาญจน์ ขัดคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางปวีณา บัวอิ่ม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางปวีณา บัวอิ่ม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางนงคราญ คำแสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางนงคราญ คำแสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายศุภวัฒน์ รัตนประภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 098-324-4939
นายศุภวัฒน์ รัตนประภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 098-324-4939
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน