องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
account_box คณะผู้บริหาร
นายธนา ไชยสลี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 087-180-4140
นายณรงค์พันธ์ ใหม่ไชย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 080-133-6640
นายกฤษฎา สุยะตา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 093-192-4472
นางศิริรัตน์ ไชยปรุุง
เลขานุการนายก อบต.ยม
โทร : 064-792-2233
account_box ฝ่ายสภา
นายเดชา คำแสน
ประธานสภา อบต.ยม
โทร : 089-838-3659
นายเกียรติ คำแสน
รองประธานสภา อบต.ยม
โทร : 081-035-0847
นายวิจารย์ เชียงหนุ้น
เลขานุการสภา อบต.ยม
โทร : 098-061-2124
นางสาวชัชฎานันท์ ขันเขื่อน
ส.อบต.หมู่1
โทร : 081-805-2970
นายสวิง คำแสน
ส.อบต.หมู่ 2
โทร : 094-592-0395
นายราชันย์ สมหน่อ
ส.อบต.หมู่ 4
โทร : 093-258-4485
นายสุมล อินมา
ส.อบต.หมู่ 6
โทร : 081-998-2763
นายเกียรติณรงค์ คำแสน
ส.อบต.หมู่ 7
โทร : 081-166-8594
นายธีระ ธรรมสละ
ส.อบต.หมู่ 8
โทร : 080-124-0344
นายสุชาติ ติละ
ส.อบต.หมู่ 9
โทร : 062-939-2717
นายสมคิด แสนสี
ส.อบต.หมู่ 10
โทร : 085-710-2711
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายวิจารย์ เชียงหนุ้น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 098-061-2124
นายเสกสรร วรรณงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำลฃ
โทร : 081-783-7119
นางสาวมลิยา ภูผาอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 080-120-0261
นางสุรีพร ไชยสลี
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 065-891-7455
นายยุทธพงษ์ วงศ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-950-3206
นางสาวสุพิชฌาย์ ขันเขื่อน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 083-132-0006
account_box สำนักปลัด
นายวิจารย์ เชียงหนุ้น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 086-193-1118
นายเสกสรร วรรณงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-783-7119
นางสาวมลิยา ภูผาอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 080-120-0261
นางสาวณันช์ธณัฏฐ์ ไชยปัญญา
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 095-624-6255
นางสาวสุทธิพรรณ์ จันต๊ะยอด
นักวิชาการสาธารณสุข
โทร : 088-846-0535
นางอัจฉราวรรณ อินไชย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 099-295-6914
นางสาวชัญญา ศิริกันไชย
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 063-915-3244
นางสาวอรัญญา คำปัน
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 086-211-5650
นายสุวัฒน์ โสภาวรารัตน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 064-534-2925
นางกัลยาณี สุขโข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 099-141-9594
นางสาวพีรดา อุทรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 099-269-5698
นายสมศักดิ์ พรมวังขวา
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 095-657-0912
นายศักดิ์ชัย ขุนไกร
นักการภารโรง
โทร : 087-201-7786
account_box กองคลัง
-อยู่ระหว่างสรรหา-
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุรีพร ไชยสลี
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
โทร : 065-891-7455
นางสาวณัฎฐ์ชญา คำหว่าง
นักวิชาการการเงินและบัญชี
โทร : 082-624-2479
นางสาวจิราพร คำแสน
นักวิชาการพัสดุ
โทร : 089-952-0158
นายเมธาสิทธิ์ ท้าวฮ้าย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 084-084-0075
-อยู่ระหว่างสรรหา-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวฐิติรัตน์ คำแสน
คนงานทั่วไป
โทร : 082-898-8052
นายศุภกร ผัดผล
คนงานทั่วไป
โทร : 087-543-0789
account_box กองช่าง
นายยุทธพงษ์ วงศ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-950-3206
นางสาวพัทธนันท์ วรจักรพลังกร
นายช่างโยธา
โทร : 061-969-5625
นายณัฐพงษ์ มีบุญ
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทร : 092-592-3693
นายเสฏฐวุฒิ อรินทร์
คนงานทั่วไป
account_box กองการศึกษา
นางสาวสุพิชฌาย์ ขันเขื่อน
ผู้อำนวยการกองศึกษา
นางพัฒนาพร พรมวังขวา
ครู ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ศพด.อบต.ยม
โทร : 062-956-9266
นางนันทวัน อินต๊ะวิน
ครู ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ศพด.บ้านเสี้ยว
โทร : 083-320-1934
นางสาวจิราพันธ์ มะโนปีน
ครู ครูวิทยฐานะชำนาญการ ศพด.อบต.ยม
โทร : 093-229-4192
นางปพิชญา ชาวน่าน
ครู ครูวิทยฐานะชำนาญการ ศพด.อบต.ยม
โทร : 085-710-8543
นางสาวนันทิชา ต๊ะผัด
ครู ครูวิทยฐานะชำนาญการ ศพด.อบต.ยม
นางประทุมทอง คำแสน
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านเสี้ยว
โทร : 080-032-4147
นางกีรติกาญจน์ ขัดคำ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.อบต.ยม
โทร : 061-336-9344
นางสาวปวีณา คะรุฑานนท์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.อบต.ยม
โทร : 086-116-9856
นางนงคราญ คำแสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 063-414-0335
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นายวิจารย์ เชียงหนุ้น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 098-061-2124
-อยู่ระหว่างสรรหา-
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร : -


× องค์การบริหารส่วนตำบลยม