messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 106
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink tank printer) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 86
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 80
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมฝายพร้าว หมู่ที่ 6 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 79
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเคลื่อนที่ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 28
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สำนักปลัด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 44
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน บฉ 4767 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 72
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลยม จำนวน 41 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 27
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ จำนวน 3 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 29
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสภาพเครื่องยนต์พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำม้ันเครื่องรถยต์ส่วนกลาง (รถกู้ชีพกู้ภัย) หมายเลขทะเบียน บต 154 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 25
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาาน (น้ำดื่มประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 32
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 30
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 37
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 14 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 25
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายและสติกเกอร์ จำนวน 3 รายการ (เพื่อใช้ในกาปรระชาสัมพันธ์ในหน่วยงานกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 43
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมรื้อถอน ตามโครงการประเพณีปฏิบติธรรมเข้ารุกมูลกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วัดที่ 20-24 มกราคม 2566 ณ บ้านทุ่งฆ้อง หมูที่ 5 ตำบยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 34
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 42
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาาน (น้ำดื่มประจำเดือน มกราคม 2566) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 49
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุนำนักงาน (น้ำดื่ม ประจำเดือน มกราคม 2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 47
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องจักรซ่อมแซมตลิ่งถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านก๋ง หมู่ที่ 1 และบ้านเสี้ยวหมู่ที่ 6 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 35
1 - 20 (ทั้งหมด 277 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

× องค์การบริหารส่วนตำบลยม