messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
folder แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วัตถุประสงค์ การเปิดให้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางให้บุคคลทั่วไปได้สามารถร้องทุกข์ / ร้องเรียนมายังหน่วยงานได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถนำไปดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยทุกๆเรื่องจะได้มีการติดตาม มิให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหา ที่อาจเกิดจากผู้ไม่ประสงค์ดี ที่ต้องการก่อกวนระบบงาน และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริการ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด องค์การบริหารส่วนตำบลยมจึงต้องกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ หลักเกณฑ์การร้องทุกข์ / ร้องเรียน 1. เรื่องที่อาจนำมาร้องทุกข์ / ร้องเรียนได้ ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลยม ในเรื่องดังต่อไปนี้ 1.1 กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 1.2 กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ 1.3 ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ 1.4 ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินควร 1.5 กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 2. เรื่องที่ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่น 3. การใช้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียน อบต.ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้ เพื่อยืนยันว่า มีตัวตนจริง วิธีการยื่นคำร้องทุกข์ / ร้องเรียน 1. ใช้ถ้อยคำสุภาพ และมี (1) วัน เดือน ปี (2) ชื่อ และที่อยู่ ของผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ (3) ข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน / ร้องทุกข์ ได้อย่างชัดเจนว่าได้รับ ความเดือดร้อน หรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข ดำเนินการอย่างไร หรือ ชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ / หน่วยงานอบต. ได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการ สืบสวน สอบสวน ได้ (4) ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) 2. คำร้องทุกข์ / ร้องเรียน อาจส่งหนังสือโดยตรงเจ้าหน้าที่ธุรการหรือช่องทาง Web site www.tambonyom.go.th เรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 1. คำร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่มิได้ทำเป็นหนังสือ หรือไม่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน จริง จะถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์ 2. คำร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอ หรือเป็นเรื่องที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ หรือการชี้ช่องแจ้งเบาะแสไม่เพียงพอที่จะสามารถดำเนินการสืบสวน สอบสวนต่อไปได้ 3. คำร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่ยื่นพ้นกำหนดระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการร้องเรียน ช่องทางการร้องทุกข์ / ร้องเรียน ช่องทางที่ 1 ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยม เลขที่ 137 หมู่ 2 ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 ช่องทางที่ 2 ร้องเรียนทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 0054-705151 หรือสายตรงนายก อบต. 087-180-4140 / สายตรงปลัด อบต. 098-061-2124 ช่องทางที่ 3 ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำหนังสือส่งมาที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลยม เลขที่ 137 หมู่ 2 ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 ช่องทางที่ 4 ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : saraban_065506@dla.go.th ช่องทางที่ 5 ร้องเรียนผ่าน Facebook : https://www.facebook.com/yom2559 ช่องทางที่ 6 ร้องเรียนผ่านเว็ปไซต์ https://www.tambonyom.go.th ช่องทางที่ 7 QR Code อบต.ยม
QR Code แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


× องค์การบริหารส่วนตำบลยม