messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
info_outline วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

พันธกิจหน่วยงาน
พันธกิจ อบต.ยม - พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค - การปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค บริโภค - สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ - สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น - สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น - ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย - ส่งเสริมและให้ความรู้ในการป้องกันปราบปราบและแก้ไขปัญหายาเสพติด - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารและพัฒนาตำบลตามหลักประชาธิปไตย - ยึดหลักการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ความคุ้มค่าและสามารถตรวจสอบได้ - การอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกในการรักษาและหวงแหนป่าไม้และส่งเสริมการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์หน่วยงาน

× องค์การบริหารส่วนตำบลยม