องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลยม 137 ม.2 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140 โทร/โทรสาร: 054-705-151


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 9
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน หมู่ที่1-10 (การทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่)
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน หมู่ที่ 1-10
"เยี่ยมยามถามไถ่ ใส่ใจดูแล"
โครงการอบรมเพื่อยกระดับคุณภาพแผนชุมชนให้ผ่านการรับรองมาตรฐานแผนชุมชน
โครงการประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
โครงการก่อสร้างเมรุบ้านน้ำไคร้ หมู่ที่ 9 ต.ยม
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมหอประชุมประจำหมู่บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 4
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ เลขที่ เรื่อง
22 พฤศจิกายน 2564 insert_drive_file การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล grade โดย : admin อ่าน : 17
18 พฤศจิกายน 2564 insert_drive_file ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลยม เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดย : admin อ่าน : 9
8 ตุลาคม 2564 insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยม poll โดย : admin อ่าน : 45
8 ตุลาคม 2564 insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม poll โดย : admin อ่าน : 35
8 ตุลาคม 2564 photo องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll โดย : admin อ่าน : 30

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ เลขที่ เรื่อง
14 กรกฎาคม 2564 insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษษยน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน 2564 poll โดย : admin อ่าน : 74
28 เมษายน 2564 insert_drive_file ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll โดย : admin อ่าน : 104
5 เมษายน 2564 insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 poll โดย : admin อ่าน : 104
5 เมษายน 2564 insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 poll โดย : admin อ่าน : 72
4 มกราคม 2564 insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 poll โดย : admin อ่าน : 101

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
info Link
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน รอปรับปรุง
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน รอปรับปรุง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน รอปรับปรุง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน รอปรับปรุง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รอปรับปรุง
Link
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน

รอปรับปรุง
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน

รอปรับปรุง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน

รอปรับปรุง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน

รอปรับปรุง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

รอปรับปรุง
language หนังสือราชการกรม
folder แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รอปรับปรุง

collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การจัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2564 [2 เมษายน 2564]
 
บุคลากรภายใน
collections ผู้บริหารองค์กร
นายวิจารย์ เชียงหนุ้น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 098-061-2124
นายวิจารย์ เชียงหนุ้น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 098-061-2124
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ