องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:

 

สอบถามการจดยกเลิกทะเบียนพานิชย์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับ

เอกสารการขอยกเลิกทะเบียนพานิชย์ / ยกเลิกทะเบียนร้านค้า ได้แก่ 1. สำเนาบัตรประจำตัวผู้ประกอบการพาณิชยกิจ หรือทายาทที่ยื่นคำขอแทน (กรณีมอบอำนาจให้จดทะเบียน) ใบทะเบียนพานิชย์ 2. สำเนาใบมรณะบัตรของผู้ประกอบพาณิชยกิจ (กรณีถึงแก่กรรม) / สำเนาคำสั่งสาล (กรณีวิกลจริต, สาบสูญ) 3. สำเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาทของผู้ลงชื่อแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งถึงแก่กรรม / คำสั่งสาลตั้งผู้จัดการมรดก หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) หมายเหตุ : สามารถ download แบบพิมพ์ไปใช้ในการจดทะเบียนได้ที่ www.dbd.go.th>ดาวน์แบบฟอร์ม>ทะเบียนพาณิชย์ หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงาน อบต.ยม หรือโทร.054-705151 ในวันและเวลาราชการ ขอบคุณค่ะ

(โดย:นายพิทักษ์ อุทรักษ์ เขียนเมื่อ:18 เมษายน 2566)

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอรับเงินค่าจัดการศพมีอะไรบ้าง

การยื่นขอรับเงินค่าจัดการศพ เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ค่ะ 1. สำเนาใบมรณบัตร 1 ฉบับ 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ลงทะเบียน 1 ฉบับ 3. สำเนาสมุดบัญชีผู้ลงทะเบียน 1 ฉบับ 4. สำเนาบัตรสวัสดิการผู้ตาย (ถ้ามี) 1 ฉบับ 5.สำเนาผู้รับรองกรณีไม่มีบัตรสวัสดิการ(ผู้ใหญ่บ้าน) 1 ฉบับ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงาน อบต.ยม หรือโทร.054-705151 ในวันและเวลาราชการ ขอบคุณค่ะ

(โดย:นางลัดดา สมุทรประภูติ เขียนเมื่อ:11 กุมภาพันธ์ 2565)

สอบถามการขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ

การขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิดต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ค่ะ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ลงทะเบียน 2.สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (กรุงไทย/ธกส./ออมสิน) 3.สำเนาสูติบัตร (เด็กแรกเกิด) 4.สำเนาสมุดประจำตัวเด็ก 6.สำเนาบัตรประจำตัวผู้ใหญ่บ้านและสำเนาบัตรประจำตัวอสม.ประจำหมู่บ้าน หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่ 054-705-151 (สำนักปลัด อบต.ยม) ในเวลาทำการ 08.30-16.30 น. ขอบคุณค่ะ

(โดย:นางสุเพียร คำแสน เขียนเมื่อ:10 กุมภาพันธ์ 2565)

3 รายการที่ดำเนินการแล้ว× องค์การบริหารส่วนตำบลยม