องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลยม 137 ม.2 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140 โทร/โทรสาร: 054-705-151


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 101
account_box ฝ่ายสภา
นายเดชา คำแสน
ประธานสภา
นายเดชา คำแสน
ประธานสภา
นายสมเจต คำแสน
รองประธานสภา
นายสมเจต คำแสน
รองประธานสภา
นายวิจารย์ เชียงหนุ้น
เลขานุการสภาฯ
นายวิจารย์ เชียงหนุ้น
เลขานุการสภาฯ
นายสุวัฒน์ ตาริน
ส.อบต. หมู่ 1
นายสุวัฒน์ ตาริน
ส.อบต. หมู่ 1
นายสวิง คำแสน
ส.อบต. หมู่ 2
นายสวิง คำแสน
ส.อบต. หมู่ 2
นางอนงลักษณ์ รัตนประภา
ส.อบต. หมู่ 2
นางอนงลักษณ์ รัตนประภา
ส.อบต. หมู่ 2
นายสวาท คำแสน
ส.อบต. หมู่ 3
นายสวาท คำแสน
ส.อบต. หมู่ 3
นายลอย เขยตุ้ย
ส.อบต. หมู่ 4
นายลอย เขยตุ้ย
ส.อบต. หมู่ 4
นายกฤษฏา สุยะตา
ส.อบต. หมู่ 5
นายกฤษฏา สุยะตา
ส.อบต. หมู่ 5
นายเกียรติ คำแสน
ส.อบต. หมู่ 5
นายเกียรติ คำแสน
ส.อบต. หมู่ 5
นายสุมล อินมา
ส.อบต. หมู่ 6
นายสุมล อินมา
ส.อบต. หมู่ 6
นายเกียรติณรงค์ คำแสน
ส.อบต. หมู่ 7
นายเกียรติณรงค์ คำแสน
ส.อบต. หมู่ 7
นายบุญลอง คำแสน
ส.อบต. หมู่ 7
นายบุญลอง คำแสน
ส.อบต. หมู่ 7
นายสมพล แสนนิทา
ส.อบต. หมู่ 8
นายสมพล แสนนิทา
ส.อบต. หมู่ 8
นายธีระ ธรรมสละ
ส.อบต. หมู่ 8
นายธีระ ธรรมสละ
ส.อบต. หมู่ 8
นายณรงค์พันธ์ ใหม่ไชย
ส.อบต. หมู่ 9
นายณรงค์พันธ์ ใหม่ไชย
ส.อบต. หมู่ 9
นายสุทิน มะโนวงค์
ส.อบต. หมู่ 9
นายสุทิน มะโนวงค์
ส.อบต. หมู่ 9
นายสมคิด แสนสี
ส.อบต. หมู่ 10
นายสมคิด แสนสี
ส.อบต. หมู่ 10
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายศุภวัฒน์ รัตนประภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 098-324-4939
นายศุภวัฒน์ รัตนประภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 098-324-4939
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน