messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
check_circle สถานที่สำคัญ
วัดศรีมงคล (ก๋ง)รอปรับปรุง
วัดศรีมงคล (ก๋ง) วัดศรีมงคลตั้งอยู่บนทางหลวงสาย ๑๑๗๐ หมู่ที่ ๑ บ้านก๋ง ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395 พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน บริเวณนาข้าวมีที่พักและร้านกาแฟฮักนน่าน มีสะพานไม้ไผ่เชื่อมจากตัววัดสามารถลงไปเดินเล่นถ่ายภาพได้ โดยบริเวณลานชมวิว ทางวัดได้จัดทำเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้พักผ่อนหย่อนใจ ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่าน รวมถึงพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี ซึ่งรวมรวมของโบราณต่างๆให้ได้ชม
วัดศรีมงคล (ก๋ง)

                    วัดศรีมงคลตั้งอยู่บนทางหลวงสาย ๑๑๗๐ หมู่ที่ ๑ บ้านก๋ง ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395 พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน บริเวณนาข้าวมีที่พักและร้านกาแฟฮักนน่าน มีสะพานไม้ไผ่เชื่อมจากตัววัดสามารถลงไปเดินเล่นถ่ายภาพได้ โดยบริเวณลานชมวิว ทางวัดได้จัดทำเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้พักผ่อนหย่อนใจ ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่าน รวมถึงพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี ซึ่งรวมรวมของโบราณต่างๆให้ได้ชม

สถานที่สำคัญ
วัดศรีมงคล (ก๋ง)

รอปรับปรุง
วัดศรีมงคล (ก๋ง)

วัดศรีมงคลตั้งอยู่บนทางหลวงสาย ๑๑๗๐ หมู่ที่ ๑ บ้านก๋ง ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395 พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน บริเวณนาข้าวมีที่พักและร้านกาแฟฮักนน่าน มีสะพานไม้ไผ่เชื่อมจากตัววัดสามารถลงไปเดินเล่นถ่ายภาพได้ โดยบริเวณลานชมวิว ทางวัดได้จัดทำเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้พักผ่อนหย่อนใจ ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่าน รวมถึงพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี ซึ่งรวมรวมของโบราณต่างๆให้ได้ชม
วัดศรีมงคล (ก๋ง)

                    วัดศรีมงคลตั้งอยู่บนทางหลวงสาย ๑๑๗๐ หมู่ที่ ๑ บ้านก๋ง ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395 พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน บริเวณนาข้าวมีที่พักและร้านกาแฟฮักนน่าน มีสะพานไม้ไผ่เชื่อมจากตัววัดสามารถลงไปเดินเล่นถ่ายภาพได้ โดยบริเวณลานชมวิว ทางวัดได้จัดทำเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้พักผ่อนหย่อนใจ ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่าน รวมถึงพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี ซึ่งรวมรวมของโบราณต่างๆให้ได้ชม

info_outline วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
พันธกิจหน่วยงานพันธกิจ อบต.ยม - พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค - การปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค บริโภค - สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ - สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น - สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น - ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย - ส่งเสริมและให้ความรู้ในการป้องกันปราบปราบและแก้ไขปัญหายาเสพติด - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารและพัฒนาตำบลตามหลักประชาธิปไตย - ยึดหลักการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ความคุ้มค่าและสามารถตรวจสอบได้ - การอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกในการรักษาและหวงแหนป่าไม้และส่งเสริมการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์หน่วยงาน
วิสัยทัศน์หน่วยงานรอปรับปรุง
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

 

"สร้างท้องถิ่นให้ก้าวหน้า     พัฒนาคนให้ก้าวไกล

ความสุขของประชายิ่งใหญ่   คือหัวใจ...อบต.ยม"

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
พันธกิจหน่วยงาน

พันธกิจ อบต.ยม - พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค - การปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค บริโภค - สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ - สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น - สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น - ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย - ส่งเสริมและให้ความรู้ในการป้องกันปราบปราบและแก้ไขปัญหายาเสพติด - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารและพัฒนาตำบลตามหลักประชาธิปไตย - ยึดหลักการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ความคุ้มค่าและสามารถตรวจสอบได้ - การอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกในการรักษาและหวงแหนป่าไม้และส่งเสริมการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์หน่วยงาน

วิสัยทัศน์หน่วยงาน

รอปรับปรุง
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

 

"สร้างท้องถิ่นให้ก้าวหน้า     พัฒนาคนให้ก้าวไกล

ความสุขของประชายิ่งใหญ่   คือหัวใจ...อบต.ยม"


× องค์การบริหารส่วนตำบลยม