messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
account_box กองช่าง
นายยุทธพงษ์ วงศ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-950-3206
นางสาวพัทธนันท์ วรจักรพลังกร
นายช่างโยธา
โทร : 061-969-5625
นายณัฐพงษ์ มีบุญ
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทร : 092-592-3693
นายเสฏฐวุฒิ อรินทร์
คนงานทั่วไป

× องค์การบริหารส่วนตำบลยม