messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
account_box สำนักปลัด
นายวิจารย์ เชียงหนุ้น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยม
โทร : 086-193-1118
นายเสกสรร วรรณงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-783-7119
นางสาวมลิยา ภูผาอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 080-120-0261
นางสาวณันช์ธณัฏฐ์ ไชยปัญญา
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 095-624-6255
นางสาวสุทธิพรรณ์ จันต๊ะยอด
นักวิชาการสาธารณสุข
โทร : 088-846-0535
นางอัจฉราวรรณ อินไชย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 099-295-6914
นางสาวชัญญา ศิริกันไชย
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 063-915-3244
นางสาวอรัญญา คำปัน
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 086-211-5650
นายสุวัฒน์ โสภาวรารัตน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 064-534-2925
นางกัลยาณี สุขโข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 099-141-9594
นางสาวพีรดา อุทรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 099-269-5698
นายสมศักดิ์ พรมวังขวา
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 095-657-0912
นายศักดิ์ชัย ขุนไกร
นักการภารโรง
โทร : 087-201-7786
นางจินดา บัวทรัพย์
จ้างเหมาบริการ
โทร : 080-631-5197

× องค์การบริหารส่วนตำบลยม