messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง รายชื่อผู้ประสบอัคคีภัย (ไฟไหม้สวนยางพารา) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง รายชื่อผู้ประสบเหตุรายชื่อผู้ประสบอัคคีภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบล และพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีผลการปฎิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง การรายงานการเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง รายชื่อผู้ประสบเหตุรายชื่อผู้ประสบอัคคีภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
ขอความร่วมมือห้ามเผาในพื้นที่โล่งทุกชนิดและห้ามเผาโดยเด้ดขาด เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง ประกาศไม่มีผู้สมัครเพื่อเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยม ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยม เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยม ตำแหน่งกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์การบริหารส่วนตำบลยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร การขอกู้เงินคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร การขอรับค่าจัดการศพตามประเพณี ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
การขอทำบัตรประจำตัวคนพิการรายใหม่ ชำรุด สูญหาย เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ดูแลคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร สำหรับสิทธิของผู้สูงอายุ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
1 - 20 (ทั้งหมด 200 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

× องค์การบริหารส่วนตำบลยม