messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านน้ำไคร้ หมู่ที่ 9 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน จำนวน 3 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาติดตั้งเครื่องเสียงและจัดตกแต่งสถานที่พร้อมทำความสะอาด ณ พระธาตุจอมพริก บ้านเสี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาติดตั้งเครื่องเสียงและจัดตกแต่งสถานที่พร้อมทำความสะอาด ณ พระธาตุลอมตั้ง บ้านพร้าว หมู่ที่ 8 ตำบลยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลยม จำนวน 32 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิลตั้งจุดบริการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการสรงน้ำพระธาตุจอมพริก หมู่ที่ 6 และ พระธาตุลอมตั้ง หมู่ที่ 8 ตำบลยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 4 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างโครงการจัดหาน้ำดิบระบบประปาภูเขาเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านน้ำไคร้ หมู่ที่ 9 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาโครงการจัดหาบ่อสูบน้ำ สำหรับรถน้ำอบต.ยม บ้านทุ่งฆ้อง หมู่ที่ 5 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างขุดลอกหน้าฝายน้ำบั่ว เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านสบบั่ว หมู่ที่ 2 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างขุดลอกหน้าฝายน้ำบั่ว เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านสบบั่ว หมู่ที่ 2 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาโครงการจัดหาแหล่งน้ำดิบประปาหมู่บ้าน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านหนอง หมู่ที่ 7 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (หอกระจายข่าว บ้านนานิคม หมู่ที่ 10 ตำบลยม) หมายเลขครุภัณฑ์ 284-48-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำ รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน บฉ 4767 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง , เครื่องสำรองไฟ้ฟ้า จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง (รถกู้ชีพกู้ภัย) หมายเลขทะเบียน บต 154 น่่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลยม) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมาบริการตัดหญ้าบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เพื่อทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อแบตเตอรี่ และขั้วแบตเตอรี่ รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน บฉ 4767 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลยม จำนวน 39 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) ห้องน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างเหมาทำป้ายอะคลิลิค จำนวน 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการประเพณีตานธรรมหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างเหมาจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่และจ้างเหมาเครื่องเสียง เมื่อเสร็จงานพร้อมทำความสะอาดสถานที่ ตามโครงการประเพณีตานธรรมหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างเหมาตรวจเช็คระยะและบำรุงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 8319 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลยม ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและน้ำดื่ม ตามโครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลยม ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำหรับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลยม) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 4812 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง (รถกู้ชีพกู้ภัย) หมายเลขทะเบียน บต 154 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลยม จำนวน 37 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมเพื่อป้องกันยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ส่งเสริมเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลยม ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อน้ำดื่มสำหรับนักกีฬาและผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลยม ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลยม ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
1 - 50 (ทั้งหมด 653 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

× องค์การบริหารส่วนตำบลยม