messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 159
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 158
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554)
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 162
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 160
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 148
ระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 175
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 159
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 159
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 176
ระเบียบกระทรวงไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 166
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 151
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 161

× องค์การบริหารส่วนตำบลยม