messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยม
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
cast ประกาศเชิญชวน-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 บ้านก๋ง ตำบลยม จำนวน 2 สายทาง หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 14,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 บ้านก๋ง ตำบลยม จำนวน 2 สายทาง หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 14,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านน้ำไคร้ หมู่ที่ 9 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน จำนวน 3 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 สายทาง สายทางที่ 1 รหัสสายทาง นน.ถ. 78- 034 ถนนหน้า รพ.สต.บ้านพร้าว ถึงสามแยกศาลเจ้า หมู่ที่ 6 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สายทางที่ 2 รหัสสายทาง นน.ถ. 78-005 สายบ้านลอมกลาง หมู่ที่ 3 ถึงบ้านนานิคม หมู่ที่ 10 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางจากถนนข้างโรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา ถึงบ้านนายจันทร์ คำแสน บ้านทุ่งฆ้อง หมู่ที่ 5 จำนวน 4 จุด ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบบั่ว หมู่ 2 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน จำนวน 3 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางสายนานิคม ถึงบ่อขยะ บ้านลอมกลาง หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 3.80-4.00 เมตร ความยาวรวม 5,156.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 20,607.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำห้วยช้างสั่น โดยก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบันได ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ 78-041 สายดอยแฮ่ หมู่ที่ 3 บ้านลอมกลาง ตำบลยม จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายโรงเรียนบ้านพร้าว - สามแยกน้ำไคร้ หมู่ทีี่ 8 บ้านพร้าว ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางจากแยกถนนสายโรงเรียนเมืองยมเลียบบ่อขยะ - ถนนลาดยางสายห้วยช้างสั่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 77
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 91
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าพื้นที่การเกษตร สายนาน้ำหมูเหนือ บ้านก๋ง หมู่ที่ 1 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 97
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำไคร้ หมู่ที่ 9 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 146
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนอง หมู่ที่ 7 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 213
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดสระนาหลวงพร้อมวางระบบ บ้านนานิคม หมู่ที่ 10 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 338
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 78-014 สายโรงเรียนเมืองยม - เลียบบ่อขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 392
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 78-022 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 393
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 78-022 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 376
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 78-001 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 395
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 78-009-010 ซอย 2 และซอย 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 358
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 78-007 สายบ้านก๋ง - ห้วยช้างสั่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 384
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ บ้านน้ำไคร้ หมู่ที่ 9 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 363
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทางภายในหมู่บ้าน บ้านหนอง หมู่ที่ 7 ตำบลยม จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 352
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ บ้านน้ำไคร้ หมู่ที่ 9 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 371
1 - 26 (ทั้งหมด 26 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลยม